2021 SURVEY

 

Click here for an audio recording of this page. Scroll down for BSL recording. Let us know if you need this information in any other format.

Launching the Cultural Freelancers Wales survey for freelancers working in creative industries!

Are you a freelancer working in Wales in the creative sector? Or have you recently left the sector?

Do you want to ensure that freelancers’ needs are represented and understood by government and funding bodies?

Could you tell us how you were affected over the last year and a half by COVID-19?

Cultural Freelancers Wales invites you to make our collective freelance voice heard!

  The deadline for responses is: 12th October 2021

  AROLWG 2021

  Cliciwch yma ar gyfer fersiwn sain o’r dudalen hon. Mae cyfieithiad BSL islaw. Gadewch i ni wybod os oes angen yr wybodaeth yma mewn unrhyw ffurf arall.

  Lansio Arolwg Llawryddion Celfyddydol Cymru ar gyfer llawryddion yn y sector greadigol!

  Wyt ti’n gweithio’n lawrydd yng Nghymru yn y sector greadigol? Neu wyt ti yn ddiweddar wedi gadael y sector?

  Wyt ti isio sicrhau bod llywodraeth a sefydliadau yn deall anghenion llawryddion?

  Fedri di adael ni wybod pa effaith gaeth Covid-19 arnat ti dros y blwyddyn a hanner diwethaf?

  Mae Llawryddion Celfyddydol Cymru yn eich gwahodd i sicrhau bod ein llais llawrydd cyfunol yn cael ei glywed!

  Y dyddiad olaf i dderbyn ymatebion yw 12 Hydref 2021.

  Cultural Freelancers Wales are collecting data on the COVID-19 recovery, to find out if initiatives and support have reached you and what the situation is like for freelancers now. This data will enable us to make a better case to the government and organisations for support and recovery.

   

  Our survey last year found that financial hardship has fallen disproportionately on the freelance workforce, and CFW wishes to ensure freelancers have a seat at the table where decisions are made. This survey is one of our central methods of doing so, but we need your help.

  This survey:

  • is a first step towards greater awareness of our specific situation in Wales during the COVID pandemic.
  • is for any freelancer working in the cultural sector in Wales, including technical freelancers.
  • takes about 10 minutes to complete.

  The deadline for responses is: 12th October 2021

  Mae Llawryddion Celfyddydol Cymru yn casglu data ar adferiad Covid-19, i ganfod a ydy’r mentrau a’r gefnogaeth wedi eich cyrraedd chi, a beth yw’r sefyllfa i lawryddion rwan. Bydd y data yma yn galluogi ni i ddadlau’r achos gyda llywodraeth a sefydliadau ar gyfer cefnogaeth ac adferiad.

   
  Wnaeth ein holiadur o 2020 ddangos bod caledi ariannol yn effeithio ar y gweithlu lawrydd, mae LlCC eisiau sicrhau bod llawryddion ddim yn cael eu anghofio ar gamau nesaf y daith. Yr holiadur yma ydi un o’r prif ffyrdd i sicrhau hyn, felly mae angen i ni glywed eich llais chi.

  Mae’r arolwg hwn:

  • yn gam cyntaf tuag at gael gwell ymwybyddiaeth o’n sefyllfa benodol ni yng Nghymru yn ystod y pandemig COVID.
  • ar gyfer unrhyw weithiwr llawrydd sy’n gweithio yn y sector celfyddydol yng Nghymru.
  • yn cymryd tua 10 munud i’w gwblhau.

  Y dyddiad olaf i dderbyn ymatebion yw 12 Hydref 2021.