OUR FREELANCE FUTURE: FOCUS GROUPS

 

Cultural Freelancers Wales is reviewing our function and purpose as a team, and want to make sure what we offer for 2022 and beyond is what freelancers need!

We are running four 1.5hr online sessions to discuss your needs as freelancers and how our purpose can be shaped to support those needs long-term. We will offer all freelancers who attend a fee of £25.00 per hour for a total fee of £37.50.

We invite you to join us and bring us your hopes, concerns, opinions and experiences. We are here to support those working as freelancers in the arts and culture sector.

Please only sign up for ONE session.

If you have any access needs, including but not limited to British Sign Language or Welsh translation; live captioning; or support covering childcare costs, please let us know when you book (eventbrite will prompt you).

EIN DYFODOL LLAWRYDD: GRWPIAU FFOCWS

Mae Llawryddion Celfyddydol Cymru yn adolygu ein swyddogaeth a’n pwrpas fel tîm, ac rydyn ni’n awyddus i sicrhau bod yr hyn rydym yn ei gynnig ar gyfer 2022 a thu hwnt yn adlewyrchu’r hyn mae ar lawryddion ei angen!

Rydym yn rhedeg pedair sesiwn ar-lein o 1.5 awr yr un i drafod eich anghenion chi fel llawryddion, a sut y gellir siapio ein pwrpas i gefnogi’r anghenion hynny yn y tymor hir. Byddwn yn cynnig ffi o £25.00 yr awr, sef cyfanswm o £37.50, i lawryddion sy’n mynychu sesiwn.

Estynnwn wahoddiad i chi ymuno â ni a dod â’ch gobeithion, eich pryderon, eich barn a’ch profiadau. Rydyn ni yma i gefnogi’r rhai sy’n gweithio fel llawryddion yn sector y celfyddydau a diwylliant.

Gofynnir i chi gofrestru ar gyfer UN sesiwn yn unig.

Os oes gennych unrhyw anghenion mynediad, yn cynnwys ond nid yn gyfyngedig i Iaith Arwyddion Prydain neu gyfieithiad Cymraeg; capsiynau byw, neu gymorth gyda chostau gofal plant, rhowch wybod i ni pan fyddwch yn cofrestru (bydd eventbrite yn eich atgoffa).