%

of theatre workforce ARE freelance / o'R GWEITHLY THEATR YN LAWRYDD

jobs in wales' cultural sector / O SWYDDI YN SECTOR GELFYDDYOL CYMRU

MILLION £ contributed to welsh economy / miliwn I ECONOMI CYMRU

%

lost work due to Covid-19 / WEDI COLLI GWAITH ACHOS COVID-19

%

unsure whether they will stay in the industry / YN ANSICR AM AROS YN Y DIWYDIANT

CROESO!

Mae Llawryddion Celfyddydol Cymru wedi esblygu o Dasglu Llawrydd Cymru.

Rydym mewn cam datblygu ac yn eich gwahodd i ymuno â ni.

WELCOME!

Cultural Freelancers Wales has evolved from the Wales Freelance Taskforce.

We are in a development phase and invite you to get involved.

PWY YDYN NI

Grwp cynhwysol o lawryddion celfyddydol o Gymru, sy’n ceisio cryfhau llais y gweithly llawrydd a cynnig cefnogaeth cynhwysol i’n cyd-llawryddion.

WHO ARE WE

A diverse collective of cultural freelancers in Wales, strengthening the freelance voice and offering inclusive support to fellow freelancers.

TÎM PRESENNOL

Ein tîm presennol yw:

Angharad Lee, Connor Allen, Deborah Light, Garrin Clarke, Glesni Price-Jones, Krystal Lowe, Steffan Donnelly.

 

CURRENT TEAM

The current team is:

Angharad Lee, Connor Allen, Deborah Light, Garrin Clarke, Glesni Price-Jones, Krystal Lowe, Steffan Donnelly.

 

EIN AMCANION

Byddwn yn cario ymlaen efo’n gwaith lobïo a polisi, cynnig cefnogaeth ac adnoddau ar gyfer llawryddion, cynnig gweithdai datblygu a sesiynnau llesiant, a mapio’r gymuned lawrydd.

our AIMS

 We aim to continue our lobbying and policy work, offer support and resources for freelancers, offer development and well-being workshops, and map the freelance community.

Coffee Bean

cefnogaeth / Support

Coffee Bean

YMGYRCHU / advocacy

Coffee Bean

PROSIECTAU / Projects

Coffee Bean

ADNODDAU / Resources

CYD-ADEILADU EIN AMCANION

Dros y mis neu ddwy nesaf rydym am adeiladu a chydgrynhoi amcanion Llawryddion Celfyddydol Cymru. Rydym wedi gwahodd llawryddion i ymuno â sesiwn wedi ei dalu i gynnig eu meddyliau, cwestiynnau, a syniadau i helpu adeiladu y grwp newydd yma ar gyfer llawryddion, gan lawryddion.

Dros yr wythnosau diwethaf rydym wedi sgwrsio efo dros 100 o weithwyr llawrydd yn gofyn:  Fel llawryddion yn gweithio a gweithredu yng Nghymru, pa newidiadau hoffech weld? Beth yw eich anghenion? Sut y gall Llawryddion Celfyddydol Cymru helpu chi?

Os oes gennych unrhyw feddyliau neu cwestiynnau am y gwaith yma, plis cysylltwch gyda ni: hello@cfw.wales.

Collaborate on our AIMS

Over the next month or so we aim to build and consolidate the aims of Cultural Freelancers Wales. We have been inviting freelancers to join a paid session to offer thoughts, questions, and ideas to help build this new collective for freelancers by freelancers.

Over the last few weeks we have spoken with over 100 freelancers asking them: as freelancers working and operating in Wales, what changes do you want to see? What do you need? How can Cultural Freelancers Wales serve this?

If you have any thoughts or questions about this work please contact us: hello@cfw.wales.

SESIYNNAU LLESIANT

Rydym yn cydweithio efo Mind Casnewydd i ddarparu sesiynnau llesiant am ddim ar gyfer ein cydweithwyr llawrydd.

WELL-BEING SESSIONS

We have teamed up with Mind Newport to offer free well-being sessions to our freelance colleagues.

ein partneriaid

Rydym yn bwriadu cyd-weithio yn agos gyda ystod eang o’r gymuned llawrydd celfyddydol yng Nghymru, yn ogystal â chyd-weithio gyda’r sefydliadau partner isod:

our partners

We aim to collaborate with a wide range of freelancers from the cultural workforce in Wales, as well as collaborating with our partner organisations:

 

 

CEFNOGWYD GAN

Mae’n gwaith yn bosib diolch i Gyngor Celfyddydau Cymru, Llywodraeth Cymru, a’r Loteri Genedlaethol drwy grant Ymchwil a Datblygu Cysylltu a Ffynnu. Diolch hefyd i Theatr Genedlaethol, National Theatre Wales, Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru, a Chanolfan Mileniwm Cymru.

SUPPORTED BY

Our work is made possible by Arts Council Wales, Welsh Government, and the National Lottery through a Connect and Flourish Research and Development grant. We would also like to thank Theatr Genedlaethol Cymru, National Theatre Wales, National Dance Company Wales, and Wales Millennium Centre.