%

o WEITHLU CEFLYDDYDOL CYMRU YN LAWRYDD / OF CULTURAL WORKFORCE IN WALES ARE FREELANCE

%

O WAITH WEDI COLLI YN 2021 AR GYFER HANNER GWEITHWYR LLAWRYDD / OF WORK LOST IN 2021 FOR HALF OF FREELANCERS

miliwn I ECONOMI CYMRU / MILLION contributed to welsh economy

%

WEDI COLLI ICNWM ACHOS COVID-19 / lost INCOME due to Covid-19

%

YN ANSICR AM AROS YN Y DIWYDIANT / unsure whether they will stay in the industry

CROESO!

 Grwp cynhwysol o lawryddion celfyddydol yw Llawryddion Celfyddydol Cymru (yn gynt Tasglu Llawrydd Cymru) sy’n ceisio cryfhau llais y gweithlu llawrydd a chynnig cefnogaeth cynhwysol i’n cyd-llawryddion.

WELCOME!

Cultural Freelancers Wales (formerly Wales Freelance Taskforce) is a diverse collective of cultural freelancers in Wales, strengthening the freelance voice and offering inclusive support to fellow freelancers.

CYHOEDDI ADRODDIAD 2022: ar LWYBR ADFERIAD?

Mae ein hadroddiad Ar Lwybr Adferiad? yn rhoi trosolwg pwysig o sefyllfa bresennol gweithwyr llawrydd celfyddydol yng Nghymru.

Mae’r tudalennau diwethaf yn cynnwys argymhellion ar gyfer sefydliadau diwylliannol, Cyngor Celfyddydau Cymru, a Llywodraeth Cymru.

Diolch i’r rhai ohonoch a ymatebodd i’r arolwg ym mis Medi/Hydref. Fe welwch fod eich ymatebion wedi bod yn werthfawr iawn er mwyn rhoi cipolwg ar ble rydyn ni ar hyn o bryd a beth sydd angen digwydd yn ystod 2022.

PUBLISHING OUR 2022 REPORT: ROAD TO RECOVERY?

Our Road to Recovery report provides an important overview on the current situation facing cultural freelancers in Wales.

The last few pages have recommendations for cultural organisations, Arts Council of Wales, and Welsh Government.

Thank you to those of you who responded to the Road to Recovery survey in Sept/Oct last year. You’ll see that your responses have been really valuable in providing an insight to where we’re at right now and what needs to happen over 2022.

pwy ydyn ni?

Ein tîm gweithredu presennol yw:

WHO ARE WE?

The current operational team is:

 

Angharad Davies (they/them/nhw)

Becky Johnson (she/they/hi/nhw)

Jenny Mathiasson (she/they/hi/nhw)

Jeremy Huw Williams (he/him/ef/fe)

Krystal Lowe (she/her/hi)

 

 

EIN AMCANION

Byddwn yn cario ymlaen efo’n gwaith lobïo a polisi, cynnig cefnogaeth ac adnoddau ar gyfer llawryddion, cynnig gweithdai datblygu a sesiynnau llesiant, a mapio’r gymuned lawrydd.

Hyd yma, rydym wedi:

 • Cynnig cyfres o Weithdai Uwchsgilio rhad ac am ddim.
 • Darparu Sesiynnau Llesiant rhad ac am ddim.
 • Sgwrsio efo dros 100 o lawryddion celfyddydol.
 • Cynnig 10 sesiwn Datblygiad Proffesiynnol.
 • Lansio prosiect mapio llawyrddion ledled Cymru.
 • Ymgynghori Llywodraeth Cymru ar Gronfa Llawrydd.
 • Datblygu partneriaethau gyda Race Council Cymru, Disability Arts Cymru, Celf a Busnes Cymru, a People Make It Work.
 • Casglu data am weithwyr llawrydd yn 2020 (a cynhyrchu’r adroddiad yma) a 2021.

our AIMS

We aim to continue our lobbying and policy work, offer support and resources for freelancers, offer development and well-being workshops, and map the freelance community.

To date, we have:

 • Facilitated a series of free Upskilling Workshops.
 • Provided free Well-being Sessions.
 • Met with over 100 cultural freelancers.
 • Offered 10 Professional Development placements.
 • Launched a Wales-wide project mapping cultural workers.
 • Consulted Welsh Government on the Freelance Fund.
 • Developed partnerships with Race Council Cymru, Disability Arts Cymru, Arts and Business Wales, and People Make It Work.
 • Gathered data on freelancers in 2020 (and produced this report) and 2021.
Coffee Bean

cefnogaeth / Support

Coffee Bean

YMGYRCHU / advocacy

Coffee Bean

PROSIECTAU / Projects

Coffee Bean

ADNODDAU / Resources

llawryddion ar y map!

I ddathlu Diwrnod Cenedlaethol Llawryddion 2021, mae Llawryddion Celfyddydol Cymru yn gweithio gyda Clwstwr i fapio lleoliad a thalentau’r gweithlu llawrydd yng Nghymru.

freelancers on the map!

To celebrate National Freelancers Day 2021, Cultural Freelancers Wales are working with Clwstwr to map the location and talents of the freelance workforce in Wales.

CYD-ADEILADU EIN AMCANION

Dros y mis neu ddwy nesaf rydym am adeiladu a chydgrynhoi amcanion Llawryddion Celfyddydol Cymru. Rydym wedi gwahodd llawryddion i ymuno â sesiwn wedi ei dalu i gynnig eu meddyliau, cwestiynnau, a syniadau i helpu adeiladu y grwp newydd yma ar gyfer llawryddion, gan lawryddion.

Ym mis Mehefin 2021 rydym wedi sgwrsio efo dros 100 o weithwyr llawrydd yn gofyn:  Fel llawryddion yn gweithio a gweithredu yng Nghymru, pa newidiadau hoffech weld? Beth yw eich anghenion? Sut y gall Llawryddion Celfyddydol Cymru helpu chi?

Os oes gennych unrhyw feddyliau neu cwestiynnau am y gwaith yma, plis cysylltwch gyda ni: hello@cfw.wales.

Collaborate on

our AIMS

Over the next month or so we aim to build and consolidate the aims of Cultural Freelancers Wales. We have been inviting freelancers to join a paid session to offer thoughts, questions, and ideas to help build this new collective for freelancers by freelancers.

In June 2021, we spoke with over 100 freelancers asking them: as freelancers working and operating in Wales, what changes do you want to see? What do you need? How can Cultural Freelancers Wales serve this?

If you have any thoughts or questions about this work please contact us: hello@cfw.wales.

ein partneriaid

Rydym yn bwriadu cyd-weithio yn agos gyda ystod eang o’r gymuned llawrydd celfyddydol yng Nghymru, yn ogystal â chyd-weithio gyda’r sefydliadau partner isod:

our partners

We aim to collaborate with a wide range of freelancers from the cultural workforce in Wales, as well as collaborating with our partner organisations:

 

 

CEFNOGWYD GAN

Mae’n gwaith yn bosib diolch i Gyngor Celfyddydau Cymru, Llywodraeth Cymru, a’r Loteri Genedlaethol drwy grant Ymchwil a Datblygu Cysylltu a Ffynnu. Diolch hefyd i Brifysgol Caerdydd, Canolfan Celfyddydau Chapter, Clwstwr, Frân Wen, Celf ar y Blaen/Head4Arts, Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru, National Theatre Wales, Pontio, Theatr y Sherman, Theatr Clwyd, Theatr Genedlaethol Cymru, Theatr Iolo, a Chanolfan Mileniwm Cymru

SUPPORTED BY

Our work is made possible by Arts Council Wales, Welsh Government, and the National Lottery through a Connect and Flourish Research and Development grant. We would also like to thank  Cardiff University, Chapter Arts Centre, Clwstwr, Frân Wen, Head4Arts, National Dance Company Wales, National Theatre Wales, Pontio, Sherman Theatre, Theatr Clwyd, Theatr Genedlaethol Cymru, Theatr Iolo, and Wales Millennium Centre