%

o WEITHLU CEFLYDDYDOL CYMRU YN LAWRYDD / OF CULTURAL WORKFORCE IN WALES ARE FREELANCE

%

O WAITH WEDI COLLI YN 2021 AR GYFER HANNER GWEITHWYR LLAWRYDD / OF WORK LOST IN 2021 FOR HALF OF FREELANCERS

miliwn I ECONOMI CYMRU / MILLION contributed to welsh economy

%

WEDI COLLI ICNWM ACHOS COVID-19 / lost INCOME due to Covid-19

%

YN ANSICR AM AROS YN Y DIWYDIANT / unsure whether they will stay in the industry

CROESO!

 Grwp cynhwysol o lawryddion celfyddydol yw Llawryddion Celfyddydol Cymru (yn gynt Tasglu Llawrydd Cymru) sy’n ceisio cryfhau llais y gweithlu llawrydd a chynnig cefnogaeth cynhwysol i’n cyd-llawryddion.

WELCOME!

Cultural Freelancers Wales (formerly Wales Freelance Taskforce) is a diverse collective of cultural freelancers in Wales, strengthening the freelance voice and offering inclusive support to fellow freelancers.

Cwblhewch ein arolwg: Arolwg i Lawryddion 2023

Helpwch ni i’ch helpu chi: bydden ni’n hoffi gwybod beth yw eich sefyllfa chi ar hyn o bryd. Cwblhewch ein arolwg fel y gallwn roi mwy o gefnogaeth i chi wrth symud ymlaen. Ni fydd yn cymryd mwy na 5–10 munud.

Take our survey: Freelance Check-In 2023

Help us help you: we’d like to know how you’re doing right now. Fill in our survey so we can better support you going forward! It only takes 5-10 minutes.

pwy ydyn ni?

Ein tîm gweithredu presennol yw:

WHO ARE WE?

The current operational team is:

 

Angharad Davies (they/them/nhw)

Becky Johnson (she/they/hi/nhw)

Jenny Mathiasson (she/they/hi/nhw)

Jeremy Huw Williams (he/him/ef/fe)

Stephanie Roberts (she/her/hi)

 

 

EIN HAMCANION

Byddwn yn cario ymlaen efo’n gwaith lobïo a polisi, cynnig cefnogaeth ac adnoddau ar gyfer llawryddion, cynnig gweithdai datblygu a sesiynnau llesiant, a mapio’r gymuned lawrydd.

Hyd yma, rydym wedi:

 • Cynnig cyfres o Weithdai Uwchsgilio rhad ac am ddim.
 • Darparu Sesiynnau Llesiant rhad ac am ddim.
 • Sgwrsio efo dros 100 o lawryddion celfyddydol.
 • Cynnig 10 sesiwn Datblygiad Proffesiynnol.
 • Lansio prosiect mapio llawyrddion ledled Cymru.
 • Ymgynghori Llywodraeth Cymru ar Gronfa Llawrydd.
 • Datblygu partneriaethau gyda Race Council Cymru, Disability Arts Cymru, Celf a Busnes Cymru, a People Make It Work.
 • Casglu data am weithwyr llawrydd yn 2020 (a cynhyrchu’r adroddiad yma) a 2021 (a cynhyrchu’r adroddiad yma).

our AIMS

We aim to continue our lobbying and policy work, offer support and resources for freelancers, offer development and well-being workshops, and map the freelance community.

To date, we have:

 • Facilitated a series of free Upskilling Workshops.
 • Provided free Well-being Sessions.
 • Met with over 100 cultural freelancers.
 • Offered 10 Professional Development placements.
 • Launched a Wales-wide project mapping cultural workers.
 • Consulted Welsh Government on the Freelance Fund.
 • Developed partnerships with Race Council Cymru, Disability Arts Cymru, Arts and Business Wales, and People Make It Work.
 • Gathered data on freelancers in 2020 (and produced this report) and 2021 (producing this report).
Coffee Bean

cefnogaeth / Support

Coffee Bean

YMGYRCHU / advocacy

Coffee Bean

PROSIECTAU / Projects

Coffee Bean

ADNODDAU / Resources

llawryddion ar y map!

Mae Llawryddion Celfyddydol Cymru yn gweithio gyda Clwstwr i fapio lleoliad a thalentau’r gweithlu llawrydd yng Nghymru.

freelancers on the map!

Cultural Freelancers Wales are working with Clwstwr to map the location and talents of the freelance workforce in Wales.

rhwydweithio

Rydym yn cynnig cyfleoedd i weithwyr llawrydd diwylliannol ledled Cymru i gysylltu trwy deithiau cerdded Glaw neu Hindda a gynhelir ym Mangor, Caerfyrddin a Phontypridd unwaith y mis.

Ewch draw i’n tudalen Rhwydweithio i ddysgu mwy ac ymuno â thaith gerdded yn eich ardal chi!

networking

We are currently offering cultural freelancers across Wales the opportunity to connect via Come Rain or Shine walks held in Bangor, Carmarthen, and Pontypridd once a month.

Head on over to our Networking page to learn more and join a walk near you!

 

ein partneriaid

Rydym yn bwriadu cyd-weithio yn agos gyda ystod eang o’r gymuned llawrydd celfyddydol yng Nghymru, yn ogystal â chyd-weithio gyda’r sefydliadau partner isod:

our partners

We aim to collaborate with a wide range of freelancers from the cultural workforce in Wales, as well as collaborating with our partner organisations:

 

 

CEFNOGWYD GAN

Mae’n gwaith yn bosib diolch i Gyngor Celfyddydau Cymru, Llywodraeth Cymru, a’r Loteri Genedlaethol drwy grant Ymchwil a Datblygu Cysylltu a Ffynnu. Diolch hefyd i Brifysgol Caerdydd, Canolfan Celfyddydau Chapter, Clwstwr, Frân Wen, Celf ar y Blaen/Head4Arts, Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru, National Theatre Wales, Pontio, Theatr y Sherman, Theatr Clwyd, Theatr Genedlaethol Cymru, Theatr Iolo, a Chanolfan Mileniwm Cymru

SUPPORTED BY

Our work is made possible by Arts Council Wales, Welsh Government, and the National Lottery through a Connect and Flourish Research and Development grant. We would also like to thank  Cardiff University, Chapter Arts Centre, Clwstwr, Frân Wen, Head4Arts, National Dance Company Wales, National Theatre Wales, Pontio, Sherman Theatre, Theatr Clwyd, Theatr Genedlaethol Cymru, Theatr Iolo, and Wales Millennium Centre