%

of theatre workforce ARE freelance / o'R GWEITHLY THEATR YN LAWRYDD

jobs in wales' cultural sector / O SWYDDI YN SECTOR GELFYDDYOL CYMRU

MILLION £ contributed to welsh economy / miliwn I ECONOMI CYMRU

%

lost work due to Covid-19 / WEDI COLLI GWAITH ACHOS COVID-19

%

unsure whether they will stay in the industry / YN ANSICR AM AROS YN Y DIWYDIANT

CROESO!

Mae Llawryddion Celfyddydol Cymru wedi esblygu o Dasglu Llawrydd Cymru.

Rydym mewn cam datblygu ac yn eich gwahodd i ymuno â ni.

WELCOME!

Cultural Freelancers Wales has evolved from the Wales Freelance Taskforce.

We are in a development phase and invite you to get involved.

PWY YDYN NI

Grwp cynhwysol o lawryddion celfyddydol o Gymru, sy’n ceisio cryfhau llais y gweithly llawrydd a cynnig cefnogaeth cynhwysol i’n cyd-llawryddion.

WHO ARE WE

A diverse collective of cultural freelancers in Wales, strengthening the freelance voice and offering inclusive support to fellow freelancers.

TÎM PRESENNOL

Ein tîm gweithredu presennol yw:

Angharad Davies
Steffan Donnelly
Becky Johnson
Krystal Lowe

 

CURRENT TEAM

The current operational team is:

Angharad Davies
Steffan Donnelly
Becky Johnson
Krystal Lowe

 

 

EIN AMCANION

Byddwn yn cario ymlaen efo’n gwaith lobïo a polisi, cynnig cefnogaeth ac adnoddau ar gyfer llawryddion, cynnig gweithdai datblygu a sesiynnau llesiant, a mapio’r gymuned lawrydd.

Hyd yma, rydym wedi:

 • Cynnig cyfres o Weithdai Uwchsgilio rhad ac am ddim.
 • Darparu Sesiynnau Llesiant rhad ac am ddim.
 • Sgwrsio efo dros 100 o lawryddion celfyddydol.
 • Cynnig 10 sesiwn Datblygiad Proffesiynnol.
 • Lansio prosiect mapio llawyrddion ledled Cymru.
 • Ymgynghori Llywodraeth Cymru ar Gronfa Llawrydd.
 • Datblygu partneriaethau gyda Race Council Cymru, Disability Arts Cymru, Celf a Busnes Cymru, a People Make It Work.
 • Casglu data am weithwyr llawrydd yn 2020 (a cynhyrchu’r adroddiad yma) a 2021.

our AIMS

We aim to continue our lobbying and policy work, offer support and resources for freelancers, offer development and well-being workshops, and map the freelance community.

To date, we have:

 • Facilitated a series of free Upskilling Workshops.
 • Provided free Well-being Sessions.
 • Met with over 100 cultural freelancers.
 • Offered 10 Professional Development placements.
 • Launched a Wales-wide project mapping cultural workers.
 • Consulted Welsh Government on the Freelance Fund.
 • Developed partnerships with Race Council Cymru, Disability Arts Cymru, Arts and Business Wales, and People Make It Work.
 • Gathered data on freelancers in 2020 (and produced this report) and 2021.
Coffee Bean

cefnogaeth / Support

Coffee Bean

YMGYRCHU / advocacy

Coffee Bean

PROSIECTAU / Projects

Coffee Bean

ADNODDAU / Resources

AROLWG 2021!

Rydym wedi bod yn casglu lleisiau llawrydd! Ar ôl llwyddiant ein arolwg ac adroddiad 2020, rydym yn ceisio gweld beth yw’r sefyllfa rwan, sawl mis ers cychwyn y pandemig, ar gyfer llawryddion celfyddyol Cymru, mewn cydweithrediad â Phrifysgol Caerdydd. Bydd canlyniadau yr arolwg gyda ni mis Tachwedd.

SURVEY 2021!

We are gathering our collective freelance voice! After the success of our 2020 survey and report, this follow on survey seeks to tell the story of what is happening for freelancers now, many months from the start of the pandemic, in collaboration with Cardiff University. Survey results in November 2021.

llawryddion ar y map!

I ddathlu Diwrnod Cenedlaethol Llawryddion 2021, mae Llawryddion Celfyddydol Cymru yn gweithio gyda Clwstwr i fapio lleoliad a thalentau’r gweithlu llawrydd yng Nghymru.

freelancers on the map!

To celebrate National Freelancers Day 2021, Cultural Freelancers Wales are working with Clwstwr to map the location and talents of the freelance workforce in Wales.

CYD-ADEILADU EIN AMCANION

Dros y mis neu ddwy nesaf rydym am adeiladu a chydgrynhoi amcanion Llawryddion Celfyddydol Cymru. Rydym wedi gwahodd llawryddion i ymuno â sesiwn wedi ei dalu i gynnig eu meddyliau, cwestiynnau, a syniadau i helpu adeiladu y grwp newydd yma ar gyfer llawryddion, gan lawryddion.

Ym mis Mehefin 2021 rydym wedi sgwrsio efo dros 100 o weithwyr llawrydd yn gofyn:  Fel llawryddion yn gweithio a gweithredu yng Nghymru, pa newidiadau hoffech weld? Beth yw eich anghenion? Sut y gall Llawryddion Celfyddydol Cymru helpu chi?

Os oes gennych unrhyw feddyliau neu cwestiynnau am y gwaith yma, plis cysylltwch gyda ni: hello@cfw.wales.

Collaborate on

our AIMS

Over the next month or so we aim to build and consolidate the aims of Cultural Freelancers Wales. We have been inviting freelancers to join a paid session to offer thoughts, questions, and ideas to help build this new collective for freelancers by freelancers.

In June 2021, we spoke with over 100 freelancers asking them: as freelancers working and operating in Wales, what changes do you want to see? What do you need? How can Cultural Freelancers Wales serve this?

If you have any thoughts or questions about this work please contact us: hello@cfw.wales.

SESIYNNAU LLESIANT

Rydym yn cydweithio efo Mind Casnewydd i ddarparu sesiynnau llesiant am ddim ar gyfer ein cydweithwyr llawrydd.

WELL-BEING SESSIONS

We have teamed up with Mind Newport to offer free well-being sessions to our freelance colleagues.

ein partneriaid

Rydym yn bwriadu cyd-weithio yn agos gyda ystod eang o’r gymuned llawrydd celfyddydol yng Nghymru, yn ogystal â chyd-weithio gyda’r sefydliadau partner isod:

our partners

We aim to collaborate with a wide range of freelancers from the cultural workforce in Wales, as well as collaborating with our partner organisations:

 

 

CEFNOGWYD GAN

Mae’n gwaith yn bosib diolch i Gyngor Celfyddydau Cymru, Llywodraeth Cymru, a’r Loteri Genedlaethol drwy grant Ymchwil a Datblygu Cysylltu a Ffynnu. Diolch hefyd i Theatr Genedlaethol, National Theatre Wales, Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru, a Chanolfan Mileniwm Cymru.

SUPPORTED BY

Our work is made possible by Arts Council Wales, Welsh Government, and the National Lottery through a Connect and Flourish Research and Development grant. We would also like to thank Theatr Genedlaethol Cymru, National Theatre Wales, National Dance Company Wales, and Wales Millennium Centre.