Cyhoeddi ein hadroddiad: Llwyddiant, Sicrwydd a Chefnogaeth

 

Mae ein hadroddiad ar gyfer 2023 yn rhoi trosolwg pwysig o’r sefyllfa bresennol sy’n wynebu gweithwyr llawrydd diwylliannol yng Nghymru a’r hyn sydd ei angen arnom er mwyn goroesi – a ffynnu.

Canfuom y canlynol:

 • Roedd 60% o’r gwaith llawrydd diwylliannol yn digwydd yng Nghymru
 • Nid yw un o bob pedwar gweithiwr llawrydd yn gwybod o hyd a fyddant yn aros neu’n gadael y diwydiant
 • Roedd 50% ohonynt wedi gweld gostyngiad yn y gwaith y gallent ei gael

 • Ni fyddai hanner yr holl weithwyr llawrydd yn gallu talu tri mis o dreuliau gan ddefnyddio eu cynilion, gan amlygu ansicrwydd ariannol y sector
 • Mae 71% o weithwyr llawrydd yn teimlo nad oes ganddynt gefnogaeth yn y sector diwylliannol
 • Mae Brexit wedi gadael gweithwyr llawrydd gyda llai o gyfleoedd, llai o arian, a mwy o drafferth

I gael y sgŵp llawn rydym yn argymell eich bod yn darllen yr adroddiad llawn. Mae’r ychydig dudalennau olaf yn cynnwys argymhellion ar gyfer cyrff cyllido, sefydliadau a rhwydweithiau, a gweithwyr llawrydd eu hunain.

Lawrlwythwch y Canfyddiadau ac Argymhellion Allweddol yn unig:

Darllenwch yr adroddiad llawn:

Diolch i’r rhai ohonoch a ymatebodd i’r Arolwg Llawryddion ym mis Gorffennaf 2023. Roedd eich ymatebion yn amhrisiadwy ac yn cynnig cipolwg i ni o sut yr ydym ni, fel gweithwyr llawrydd, yn gwneud a beth sydd angen digwydd wrth inni symud ymlaen.

Publishing our report: Success, Security and Support

Our 2023 report provides an important overview of the current situation facing cultural freelancers in Wales and what we need in order to survive – and thrive.

We found that:

 • 60% of cultural freelance work took place in Wales
 • One in four freelancers still do not know whether they will stay or leave the industry
 • 50% had seen a downturn in the amount of work they could get
 • Half of all freelancers would not be able to pay three months’ expenses using their savings, highlighting the financial precarity in the sector
 • 71% of freelancers feel unsupported in the culture sector
 • Brexit has left freelancers with fewer opportunities, less money, and more hassle

To get the full scoop we recommend you read the full report. The last few pages have recommendations for funding bodies, organisations and networks, and freelancers themselves.

Download the Key Findings and Recommendations only:

Read the full report:

Thank you to those of you who responded to the Freelance Check-In Survey in July 2023. Your responses were invaluable and offered us a glimpse of how we, as freelancers, are doing and what needs to happen going forward.