2023 SURVEY

 

The Freelance Check-In 2023 is here and it’s our third survey of cultural freelancers in Wales: we want to know how you’re doing out there.

Like our previous research projects (conducted in 2020 and 2021) the data gathered will help us get a better picture of freelance life across the country. It’ll help us figure out where support is needed, what issues you’re facing, and how we can best lobby industry bodies and the Welsh government.

This survey should take less than 10 minutes of your time. Let us know how you’re doing.

 

AROLWG 2023

Mae’r Arolwg i Lawryddion yma! Dyma ein trydydd arolwg o lawryddion celfyddydol yng Nghymru: ry’n ni’n awyddus i wybod sut mae pethau’n mynd i chi ar hyn o bryd.

Fel gyda’n prosiectau ymchwil cynharach (a gynhaliwyd yn 2020 a 2021), bydd y data a gesglir yn ein helpu i gael gwell darlun o fywyd llawryddion ledled Cymru. Bydd yn ein helpu i asesu ble mae angen cefnogaeth, pa broblemau ry’ch chi’n eu hwynebu, a beth fyddai’r ffordd orau i ni lobïo sefydliadau yn y diwydiant a Llywodraeth Cymru.

Ni ddylai’r arolwg hwn gymryd mwy na 10 munud o’ch amser. Gadewch i ni wybod sut mae pethau’n mynd i chi.

This survey is also available in Welsh, British Sign Language, and audio (Welsh and English).

Listen to the Welsh audio version here: https://on.soundcloud.com/352rb

Listen to the English audio version here: https://on.soundcloud.com/RfkEt

If you require the survey in a ‘plain text’ format, you can download it in Word format or PDF format and then re-upload your answers anonymously here.

If you would like the survey in an additional format please email us at hello@cfw.wales and we can get that to you. We can also do this survey verbally over Zoom or WhatsApp if that is more helpful.

If you know of others who may benefit from filling in this survey please share!

The deadline is July 31st 2023

Mae’r arolwg hwn hefyd ar gael mewn fersiynau Saesneg, Iaith Arwyddion Prydain (BSL), a sain (Cymraeg a Saesneg).

Gwrandewch ar y fersiwn sain Cymraeg yma: https://on.soundcloud.com/352rb

Gwrandewch ar y fersiwn sain Saesneg yma: https://on.soundcloud.com/RfkEt

Os hoffech chi gael yr arolwg mewn fformat ‘testun syml’, gallwch ei lawrlwytho fel ffeil Word neu PDF, ac yna ail-lwytho eich atebion yn ddienw yma.

Os hoffech chi gael yr arolwg mewn fformat arall, mae croeso i chi anfon e-bost atom yn hello@cfw.wales a gallwn drefnu hynny i chi. Gallwn hefyd gyflwyno’r arolwg yn llafar dros Zoom neu WhatsApp os byddai hynny’n eich helpu.

Os gwyddoch chi am eraill allai gael budd o gwblhau’r arolwg hwn, mae croeso i chi ei rannu!

Dyddiad cau 31ain Gorffennaf 2023